Where she filmed ———

Sapporo・Around Sapporo

Muroran

Hokuryu

Yokohama